Adatkezelési tájékoztató

 

Az adatkezelő adatai:

 

Az adatok kezelője a Kalmár Autósiskola Kft. (továbbiakban „Adatkezelő”)

Székhely: 2600. Vác Galcsek György utca 19.

Iskolavezető: Kalmár Gábor

E-mail cím: kalmartrans@invitel.hu

Telefonszám: 06-30-9421451

 

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban „Tájékoztató”) elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzéséért, illetve a szükséges változások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a vállalkozás székhelyén, továbbá a www.kalmarautosiskola.hu weboldalon érhető el.

 

 1. Az adatkezelő által kezelt adatok

 

Az adatkezelő tevékenysége, az általa nyújtott szolgáltatások során adatkezelés szempontjából az alábbi szolgáltatási kategóriák esetén a következő személyes adatok kezelése valósul meg.

 

 • Szolgáltatás

 

Gépjármű vezető oktatás (elméleti és gyakorlati képzés, vizsgára felkészítés, vizsgáztatás).

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány ( továbbiakban GKI ) megszerzésére irányuló tanfolyam és vizsgafelkészítés.

 

A gépjárművezető képzés szabályozását a Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a 179/2011. Kormányrendelet, a 24/2005. (IV.21) évi GKM rendelet, a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet, a 2011. évi CXII. törvény mellett vizsgadíjrendelet és orvosi rendelet is biztosítja. Ezen jogszabályok rögzítik a vezetői engedély megszerzésének egészségügyi, személyi és tárgyi feltételrendszerét, az ügyfelek (tanulók), a képzőszervek és az általuk foglalkoztatott szakemberek tevékenységét, továbbá azon dokumentummintákat (és így azok adattartalmát) melyeket a gépjárművezető-képzés, GKI megszerzése során használni kell. (Bizonylati Album)

 

A Képző szerv a fentiek alapján az alábbi olyan dokumentumokat használja melyhet ügyfeleitől személyes adatokat kér:

 

 1. Jelentkezési lap

 

A jelentkezési lap a hatóság által meghatározott tartalmú és szerkesztésű nyomtatvány. A jelentkezési lapot a vizsgára való jelentkezés előtt a tanuló tölti ki. A tanfolyam elméleti részének, illetve a “Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tantárgynak az elvégzését az iskolavezető igazolja. Az iskolavezető igazolja az esetleges felmentéseket, a felmentések alapjául szolgáló okirat számának a bejegyzésével. Az igazolásokat aláírásával és a képző szerv bélyegzőjével érvényesíti. A jelentkezési lapon a tanuló által tett ilyen irányú nyilatkozatot a képviselet igazolására a közlekedési hatóságnak el kell fogadnia. A vizsgakötelezettség alóli mentesítési kérelem a felmentés alapjául szolgáló okirat iskolavezető által igazolt fénymásolatának a csatolásával történik. A vizsga alóli felmentést, valamint indokolt esetben a szóbeli vizsgát a közlekedési hatóság a jelentkezési lapon tett bejegyzéssel engedélyezi. A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány honosítási eljárásában az okmányiroda határozatot ad ki. A határozat birtokában az ügyfélnek a tanfolyammentes vizsgára jelentkezésekor jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyhez csatolni kell az okmányiroda határozatát. Az okmányiroda által előírt elméleti vizsgán a kategóriának megfelelő közlekedési alapismeretek, gyakorlati vizsgán a kategóriának megfelelő forgalmi vizsgát kell érteni. A képző szervnek vissza kell adni azt a jelentkezési lapot, amelyik a vizsgára jelentéskor a fenti előírásoknak nem felel meg.

 

Adatok: neve, anyja neve, születési dátuma, születési helye, tartózkodási és értesítési cím, közlekedési iktatószám, azonosító (a képzőszerv azonosítója, a tanfolyam képzőszerv által meghatározott egyedi azonosítója, és a tanulótanfolyamon belüli egyedi sorszámát tartalmazó azonosító), vezetői engedély kategóriája – amelyre a képzés irányul, a teljesített képzési rész (tantárgy) megnevezése, egészségügyi csoportra, korlátozásra, mentességre vonatkozó adat, felmentés alapjául szolgáló okirat száma, képzés: e-learning vagy tantermi, aláírás.

Jelentkezéskor ezen felül szükséges adat az ügyfél telefonszáma, és e-mail címe kapcsolattartás céljából.

 

 1. A vezetési karton

 

A képző szerv a bizonylati album szerinti – a tanuló és a gyakorlati képzést végző képző szerv adataival kitöltött – vezetési kartont leadja a közlekedési hatóságnak, aki rávezeti a vizsgázó iktatószámát és abban az esetben hitelesíti, ha a vizsgázó a gyakorlati oktatáson való részvétel előfeltételeinek eleget tett.

 

A vezetési karton tartalma: a tanuló nevét, születési dátumát, értesítési címét, közlekedési hatóság iktatószámát, vezetési karton azonosító számát, tanfolyam képzőszerv által meghatározott egyedi azonosítóját, képzőszerv nevét, a gyakorlati oktató nevét, a választott kategóriát, gépkocsi rendszámát, korlátozásokat, sikeres vizsgák időpontjait, telefonszámot, e-mail címet, oktatás időpontját, a tanórán teljesített kilométer távolságot, iskolavezető-, tanuló-, szakoktató aláírását.

 

 • Egyéb kezelt dokumentumok melyek a fentieken túl további adatot nem tartalmaznak:

 

Tanuló és Vezetési nyilvántartó karton, Elméleti oktatáshoz tanfolyamnapló mellékleteivel.

 

 

 • Adatkezelő működésével kapcsolatos adatok kezelése

 

Az Adatkezelőként a szolgáltatásainak nyújtásához az egyes ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel, szerződéskötés, kapcsolattartás céljából felsorolt dokumentumokat papír-alapon tartjuk nyilván.

Azon jelentkezőkkel (ügyfelek, tanulók) akik ajánlatunkat elfogadják, képzési szerződést kötünk, adataikat szerződéses jogviszony alapján kezeljük.

Azon jelentkezők adatait akikkel szerződéskötésre nem kerül sor töröljük.

Szerződéses jogviszonyban álló ügyfeleink adatai időszakosan, 5 éves őrzési idő figyelembevételével kerülnek törlésre.

Amennyiben felmentésről szóló igazolás, vagy korábban megszerzett jogosítvány (mint ügyfél hozzájárulásával a hatóságnak történő benyújtás céljából készült okmánymásolat) szükséges a jelentkezéshez, ezen okmányokat a hatóságnak történő benyújtás után nem őrizzük meg, ezek másolatai visszaadásra, vagy megsemmisítésre kerülnek.

 

 • Az Adatkezelő által működtetett kalmarautosikola.hu weboldal

 

Az Adatkezelő által működtetett www.kalmarautosiskola.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) személyes adatokat nem kezel, személyes adatok megadására nem kínál fel lehetőséget. Csak és kizárólag információk közlésére használjuk.

 

A Weboldal statisztikai információt tartalmaz, mely megosztására minket törvény kötelez:

NKH mutatószámok: A 179/2011. Korm. rendelet szerinti mutató számok tájékoztatás céljából.

 

 • Az Adatkezelő által üzemeltetett Facebook oldal

 

Facebook oldalunk az alábbi linken található:

https://www.facebook.com/kalmarautosiskola/

 

Facebook oldalunk személyes adatokat nem kezel, információ közlésére, valamint kapcsolattartásra használjuk.

 

 1. Adatkezelés célja és időtartama

 

 • Adatkezelés célja

 

Adatkezelő az általa nyújtott egyes szolgáltatások biztosításához használja fel az adatokat, az 1.1 pontban meghatározott tevékenység végzése céljából.

 

 • Adatkezelés időtartama

 

A Gépjármű vezető képző szolgáltatás tekintetében Adatkezelő a személyes adatokat Felek között létrejött szerződéses jogviszony ideje alatt kezeli. A felek közötti szerződés teljesítése meghatározott nyilvántartási ideig őrzi meg. Adatkezelő további, a szerződés teljesítése során tudomására jutott egyéb adatokat nyilvántartásából a szerződés teljesítését követően törli.

 

 

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

 

Gépjármű vezető képző szolgáltatás

 

A szolgáltatás tekintetében a személyes adatok kezelésének joga a Felek között létrejött szerződéses jogviszony teljesítése, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul. Kapcsolattartás céljára szolgáló adatok tekintetében az adatkezelés ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényt az Adatkezelő tudomásul vesz.

 

 1. Személyes adatok megismerhetősége

 

A személyes adatok közvetlen megismerésére kizárólag Adatkezelő jogosult.

A Kalmár Autósiskola Kft. az Ügyfelek és Felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. Az 1. pontban meghatározott és kezelt adatok tekintetében Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel jár el, azt szigorúan bizalmasan kezeli.

 

Az Adatkezelő munkatársai az adatok kezelése terén különböző jogosultságokkal rendelkeznek:

 

 • Teljes körű hozzáféréssel rendelkezik: Iskolavezető, ügyvezető, adminisztrátor munkatárs
 • Kizárólag az 1. pontban meghatározott vezetési kartonban feltüntetett adatokhoz fér hozzá: gyakorlati oktatást végző alkalmazott vagy alvállalkozó.
 • Kizárólag a tanulók nevéhez, születési adataihoz férnek hozzá az elméleti oktató munkatársak (Oktatási napló)
 • A vizsgáztatás alkalmával a vizsgabiztos a személyes dokumentumokat elkéri ellenőrzés céljából, de adatot nem kezel.

 

 1. Adattovábbítás

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával Felhasználó az adatvédelmi elveinket tudomásul véve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult.

 

Az adattovábbítás célja: Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében) illetve szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.

 

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:

 

 1. Adatkezelő Könyvelője

 

Név: ÁGSZI Szolgáltató Betéti Társaság

 

Székhely: 2600 Vác Rozmaring utca 21. Adószám: 29280184-1-13

 

Adószám: 29280184-1-13

 

Adatkezelő a fenti könyvelőiroda részére csak a megbízása teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja amelyek:

 

 • Munkavállaló munkaszerződése és az abban foglalt adatok.

A továbbított adatok körenév, anyja neve, születési hely idő, cím, adóazonosító, TAJ szám, munkabér

Az adattovábbítás célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése

 

 • Vállalkozás pénzügyi bizonylatai, illetve azt alátámasztó dokumentumok

 

Az adattovábbítás célja: könyvelő megbízása teljesítésének elősegítése, az adózásról és számvitelről szóló vonatkozó jogszabályokban foglaltak teljesítése

 

 1. Hatóságok:

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. ( székhely: 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5; cégjegyzékszám: 01-09-333264 ) mint adatkezelő partnere és felügyeleti szerve a gépjárművezetői vizsgafeltételek ellenőrzése és a vizsga lebonyolításában.

 

A továbbított adatok köre1.pontban meghatározott jelentkezési lapon és vezetési kartonon feltüntetett adatok, továbbá korábbi bizonyítványok és vizsgaeredmények, mentességeket igazoló okiratok másolatai

 

 

MVKPMSZ Magyar Vöröskereszt Pest-megyei Szervezete ( székhely: 1119 Budapest, Bikszádi út 43; adószám: 19170039-2-13 ) mint adatkezelő partnere és az elsősegély nyújtó vizsga lebonyolító szerve.

 

 

Az adattovábbítás célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése

 

 

 1. E-Educatio Információtechnológiai ZRTmint adatkezelő szerződésespartnere az e-learning képzés tekintetében

 

Székhely: 1111 Budapest  Budafoki út 59.

 

Adatkezelő a fenti partner részére a megbízása teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja amelyek:

 

A továbbított adatok köre1.pontban meghatározott jelentkezési lapon feltüntetett adatok

Az adattovábbítás célja: szerződéses kötelezettség teljesítése

 

Az adattovábbítás célja: szerződéses kötelezettség teljesítése

 

 

 1. A Felhasználó jogai

 

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető személyesen, ügyfélfogadó irodáinkban ügyfélfogadási időben, személyazonosság igazolása után.

 

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat), személyesen ügyfélfogadási irodáinkban ügyfélfogadási időben, a kalmartrans@invitel.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Kalmár Autósiskola Kft. : 2600. Vác Galcsek utca 19.  Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában.

 

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy kezelésének korlátozását személyesen, írásban indoklás nélkül, személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha a Felhasználó ezt kéri. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, kezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy kezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

5.Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

 

6.1. Weboldal használata során gyűjtött adatok

 

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák: Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

 

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a Weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 192.168.1.1), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a Weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a Weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Az Adatkezelő – hasonlóan más, weboldalt üzemeltető szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal- élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

 

6.2. Weboldal használata során gyűjtött adatok felhasználása

 

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon) céljából is felhasználhatja.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

 

6.3. Cookie-k kikapcsolása:

 

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

 

6.4 Linkek

A Kalmár Autósiskola Kft. a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Kalmár Autósiskola Kft. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

 

7.Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek- képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg

72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során:

 

 • világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét

 

 • információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről

 

 • ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket

 

 • ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

 

 1. Kamerarendszer által rögzített adatok

 

Adatkezelő székhelyén elektronikus képi és hangrögzítést lehetővé tévő megfigyelőrendszert üzemeltet, amely kép, hang rögzítését teszi lehetővé! A kamerarendszer által tárolt adatok minden 30. napon folyamatosan felülírásra kerülnek, így a 30. nap után rögzített adat automatikusan törlésre kerül.

 

9.Jogérvényesítési lehetőségek

 

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk a kalmartrans@invitel.hu e-mail címre vagy postai levél útján a Kalmár  Autósiskola Kft.: 2600. Vác Galcsek utca 19. címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
  • bíróságnál

 

10.Egyéb rendelkezések

 

Jelen Tájékoztatóra a EU 2016/679 Rendelete („GDPR”), továbbá a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

 

Felülvizsgálva:

Vác, 2020. január 01.

 

A tájékoztató a 2018. április 21-én hatályos hazai és európai adatvédelmi szabályozás alapján, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2018. április 21-ig közzétett állásfoglalásainak figyelembevételével készült.

 

 

 

Kalmár Autósiskola Kft.